Algemene Voorwaarden Erotheek Hengelo

Laatst bijgewerkt: 01-03-2024

 1. Definities
  In deze algemene voorwaarden (hierna: “Voorwaarden”) worden de volgende termen met een hoofdletter gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud. Onder deze termen wordt verstaan:

Erotheek Hengelo: gevestigd aan Marktstraat 23, 7551 DR Hengelo, Nederland. Bereikbaar via e-mail: info@erotheekhengelo.nl.
Klant: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Erotheek Hengelo in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
Producten: alle goederen en diensten die het onderwerp zijn van een of meerdere overeenkomsten.
Website: de website van Erotheek Hengelo, te vinden op https://www.erotheekhengelo.nl.

 1. Toepasselijkheid
  Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Erotheek Hengelo. Door het plaatsen van een bestelling gaat de Klant akkoord met de Voorwaarden.
 2. Aanbiedingen en Overeenkomsten
  Alle aanbiedingen van Erotheek Hengelo zijn vrijblijvend en Erotheek Hengelo behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Erotheek Hengelo.
 3. Prijzen en Betalingen
  De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen de door Erotheek Hengelo gestelde betalingstermijn.
 4. Levering
  Erotheek Hengelo zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. De plaats van levering is het adres dat de Klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 5. Eigendomsvoorbehoud
  De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de Klant al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst aan Erotheek Hengelo verschuldigd is, heeft voldaan.
 6. Intellectuele en Industriële Eigendomsrechten
  De Klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Erotheek Hengelo geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 7. Klachten en Aansprakelijkheid
  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen een redelijke termijn, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Erotheek Hengelo, nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd. Bij Erotheek Hengelo ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.
 8. Privacy
  Erotheek Hengelo verwerkt persoonsgegevens van de Klant conform de privacyverklaring gepubliceerd op de Website.
 9. Toepasselijk Recht en Geschillen
  Op elke overeenkomst tussen Erotheek Hengelo en de Klant is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen zoveel mogelijk in onderling overleg worden opgelost.

Contactgegevens
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kan de Klant zich richten tot: Erotheek Hengelo, Marktstraat 23, 7551 DR Hengelo, Nederland, E-mail: info@erotheekhengelo.nl.